Vnitřní řád nemocnice

Vážení pacienti,

úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě o Vás pečovat a navrátit Vám co nejdříve zdraví. K tomu nám můžete pomoci i Vy. Svým ukázněným chováním a dodržováním Vnitřního řádu nám pomůžete vytvořit v naší nemocnici klidné, přátelské a čisté prostředí. Přejeme Vám brzké uzdravení.

Toto je zkrácená verze. Plnou verzi najdete v příloze…

1. Práva pacienta

Zdravotní služby lze poskytovat pouze se svobodným a informovaným souhlasem pacienta. V souvislosti s poskytovanými službami mají pacienti následující práva:

 1. Na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí.
 2. Být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje.
 3. Znát jméno a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání.
 4. Odmítnout přítomnost osob přímo nezúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání.
 5. Přijímat návštěvy s ohledem na zdravotní stav pacienta a v souladu s Vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů
 6. Přijímat ve zdravotnickém zařízení duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti.
 7. Na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
 8. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
 9. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení za podmínek, které stanoví ředitel zdravotnického zařízení nebo primář příslušného oddělení.
 10. Na informování o zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a to srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu.
 11. Na nahlížení do své zdravotnické dokumentace v přítomnosti pověřeného zdravotnického zaměstnance, a dále na pořizování výpisů či kopií z této zdravotnické dokumentace
 12. Nezletilí pacienti mají právo na účast rodičů u poskytování zdravotních služeb.

2. Povinnosti pacienta

Pacient je povinen při poskytování zdravotních služeb:

 1. Dodržovat léčebný postup, s nímž vyslovil souhlas, tak, jak byl stanoven ošetřujícím lékařem.
 2. Řídit se tímto Vnitřním řádem.
 3. Uhradit poskytovateli cenu nehrazených nebo částečně hrazených služeb, regulačních či jiných poplatků; nemá-li pacient peníze s sebou, je povinen podepsat uznání dluhu a částky uhradit následně.
 4. Pravdivě informovat zdravotnického pracovníka o vývoji svého zdravotního stavu.
 5. Nepoužívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 6. Pacient, zákonný zástupce, osoba blízká nebo jiná oprávněná osoba má povinnost se podle §41 odst. 3 zákona prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem a současně průkazem zdravotní pojišťovny.

3. Přijetí k hospitalizaci a pravidla hospitalizace

 1. Příjem

  K hospitalizaci je pacient přijímán plánovaně na doporučení praktického/od­borného lékaře nebo akutně.

  Během prvního dne pobytu v nemocnici lékař příslušného oddělení provede příjem k hospitalizaci, stanoví denní režim, úpravu stravy a individuální léčebný postup, se kterým pacienta seznámí. V průběhu hospitalizace bude o pacienta pečovat tým zdravotnických pacientů v čele s ošetřujícím lékařem. Zejména ošetřující lékař podává pacientovi nebo jiným oprávněným osobám informace o zdravotním stavu pacienta. Pobyt doprovodu nezletilého dítěte bude řešen individuálně dle aktuálních možností daného oddělení vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem.

 2. Šaty

  Pacient při přijetí na oddělení odevzdá šatstvo a prádlo sestře oddělení, která se postará o jeho pečlivé uskladnění v šatně. Sestra pacientovi zapůjčí potřebné ústavní prádlo, které je nutno po skončení hospitalizace nepoškozené vrátit. Na oddělení JIP a ARO je používání vlastního prádla možné jen na základě povolení zdravotní sestry oddělení a za předpokladu, že bude zajištěna jeho čistota a častá výměna. K hospitalizaci si pacienti přinesou župan a vhodné přezůvky.

 3. Cennosti

  Cenné předměty, větší obnosy peněz, platební karty, zbraně a alkohol pacienti do nemocnice nevnášejí. Peníze a jiné cennosti, které si pacienti vnesli do prostor určených k ubytování, a které pacienti nemohou předat příbuzným, je jejich odevzdání sestře, která zajistí jejich uložení a úschovu. Výjimkou z této povinnosti jsou menší peněžité částky určené na nákup drobných osobních potřeb ve výši odpovídající předpokládané době pobytu maximálně do výše 500 Kč.

 4. Léky

  Během pobytu v nemocnici všechny léky pacientovi předepisuje jeho ošetřující lékař a podává ošetřující sestra. Před hospitalizací si pacient připraví seznam léků, které pravidelně užívá. Tento seznam pacient předá při příjmu lékaři nebo zdravotní sestře. Pacient během pobytu nepoužívá žádné léky, o nichž neví ošetřující lékař. Všechny léky pacient obdrží od ošetřujících sester v čase stanoveném režimem daného oddělení. Léky předepsané ošetřujícím lékařem a podané zdravotní sestrou oddělení užije pacient ihned v přítomnosti zdravotní sestry.

 5. Kouření

  V celém areálu nemocnice platí zákaz kouření, a to jak ve vnitřních prostorách nemocnice, tak mimo tyto prostory. Pokud pacient tento zákaz přes upozornění bude opakovaně porušovat, bude postupována dle čl. 6 této směrnice, tj. může dojít k ukončení péče.

 6. Denní režim

  Během hospitalizace se pacient řídí denním režimem příslušného oddělení, který je k dispozici na tomto oddělení k dispozici. Informace poskytne pacientovi sestra oddělení.

 7. Stravování

  Stravu připravuje nemocniční kuchyně. Nutriční terapeut sestavuje skladbu jídelníčku. Dietní stravování určuje pacientovi ošetřující lékař. Vzhledem k tomu, že se jedná o léčebnou stravu, pacient by měl dbát o její přesné dodržování. Pacient by neměl vyžadovat donášení potravin od návštěv. Pacient má po dobu hospitalizace zajištěn pitný režim. Používání alkoholických nápojů včetně piva je v nemocnici zakázáno.

 8. Hygienická péče

  Lůžko pacienta se upravuje 1× denně a dále dle potřeby. Výměna ložního prádla je prováděna při každém znečištění a při propuštění, kdy se provádí celková dezinfekce lůžka. Pacient je povinen udržovat lůžko čisté. Osobní hygiena pacienta je prováděna denně nebo i během dne dle potřeby. Za osobní hygienu zodpovídá sestra oddělení.

 9. Návštěvy

  Pacient má právo přijímat návštěvy v době určené poskytovatelem zdravotních služeb. Konkrétní návštěvní doba na jednotlivých odděleních je stanovena v jednotlivých dnech v týdnu a tato doba je uvedena na informačních tabulích v těchto odděleních a na internetových stránkách nemocnice www.nemtru.cz. Ředitel zdravotnického zařízení je oprávněn z provozních, hygienických, epidemických, či jiných závažných důvodů právo na návštěvy omezit nebo zakázat. Podrobné pokyny pro návštěvy jsou uvedeny na internetových stránkách nemocnice.

 10. Noční klid

  Noční klid je stanoven od 21.00 hodin do 06.00 hodin a na dětském oddělení od 20.00 hodin do 6.00 hodin. V době nočního klidu nesmí být pacienti rušeni s výjimkou nutnosti podávání léků, nutné ošetřovatelské činnosti a též z důvodu kontroly ze strany sester nebo lékařů oddělení.

 11. Mobilní telefony

  Pacienti jsou povinni v době nočního klidu vypínat svůj mobilní telefon nebo jej nastavit do režimu, který nebude rušit ostatní pacienty. Na oddělení ARO a JIP je používání mobilního telefonu povoleno jen po domluvě s ošetřujícím lékařem. Mobilní telefony se nesmí používat v blízkosti zdravotnických přístrojů.

 12. Stížnosti

  Postup při vyřizování stížností je upraven ve směrnici, která je uvedena na internetových stránkách nemocnice. Případně může pacienta s touto směrnicí seznámit zdravotní sestra oddělení.

4. Propuštění z nemocnice

 1. O datu propuštění z nemocnice bude pacienta informovat jeho ošetřující lékař. Ten pacientovi poskytne také instrukce ke způsobu a možnostem případné další potřebné a připraví propouštěcí zprávu, poučí pacienta o následné terapii a péči, dodržování diety, pohybové aktivitě, životosprávě a dalších pokynech k udržení zdraví pacienta. Pokud je to třeba, napíše recept na potřebné léky a zajistí transport pacienta.
 2. V případě svévolného opuštění nemocnice má nemocnice povinnost informovat osoby uvedené pacientem, a v případě ohrožení zdraví též Policii ČR.
PřílohaVelikost
PDF icon Vnitřní řád nemocnice238.4 KB