Periradikulární terapie, kořenový obstřik, pod CT kontrolou

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Rádi bychom informovali odesílající lékaře, že na našem pracovišti provádíme periradikulární terapii, kořenový obstřik, pod CT kontrolou, jako možnou léčbu vertebrogenních bolestí končetin. Používáme směs kortikosteroidu, analgetika a kontrastní látky.
Žádanky na výkon se zasílají stejně jako CT žádanky předem, a to buď poštou, faxem nebo osobně. Pacienty budeme následně o přiděleném termínu informovat telefonicky ev. e-mailem. Na CT žádance uveďte prosím jako “požadované vyšetření: PRT pod CT kontrolou”, specifikujte etáž a stranu, kde má být obstřik provedený (např. L4/5 vpravo).
Je potřeba uvést alergologickou anamnézu pacienta. V případě, že pacient užívá léky na ředění krve, pak prosím připravte pac. na výkon vysazením těchto léků ev. nahraďte jinými. U pac. užívajících léky na ředění krve či s poruchou srážlivosti, je pak třeba dodat i laboratorní vyšetření krvácivosti/sráž­livosti.
Dále je nutné pacienta vybavit dokumentem “Informovaný souhlas s periradikulární terapií (PRT)”, který najdete ke stažení na stránkách nemocnice pod CT pracovištěm. Dokument si pacient přečte doma, před výkonem pak provede příslušný radiolog s pacientem pohovor o výkonu a společně souhlas podepíší.

Za spolupráci děkujeme,
oddělení RTG