Extramurální vyšetření

Všechny materiály, které mají být vyšetřeny na jiných pracovištích než v laboratořích ONT, jsou před svozem shromažďovány na příjmu Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie (OLMI) dle níže uvedených pravidel:

• Úpravu vzorku před zasláním na extramurální pracoviště (např. stočení krve na biochemické vyšetření) zajišťuje pracoviště, které vzorek odebírá. Po domluvě s oddělením je možnost stočení krve na OLMI.

• Materiál zasílaný k vyšetření na extramurální pracoviště balí oddělení, které vzorek odebírá. Materiál před odesláním musí být dostatečně zabalen pro zajištění bezpečné přepravy vzorku.

• Zasílající pracoviště vyplní pečlivě žádanku na vyšetření pro příslušný typ materiálu ve dvojím provedení (originál + 1 kopie). Originál žádanky umístí do balíku s materiálem, kopii odevzdá posel/svoz na příjmu OLMI. Odevzdání a převzetí materiálu na příjmu OLMI je vždy potvrzeno podpisem odevzdávajícího a přebírajícího pracovníka a datem a časem přijetí na kopii žádanky. Kopie žádanky se archivuje.

• Ke každému vzorku vyplní a s balíkem na OLMI dodá žádající oddělení také transportní lístek.

• Výsledky vyšetření u odborností, které nejsou přítomny v ONT, se dodávají přímo na žadatelská oddělení.

• Pokud vzorek nebyl z důvodů špatného značení zpracován a vrátí se, platí za jeho opětovné zaslání žadatel znova (kompetentní oddělení).

• V případě, že se vzorek rozlil/rozbil a balíček byl znečištěn, OLMI jej vrátí k přebalení na zasílající oddělení.

• Řešení závad spojených se zasíláním vzorků zjistitelných před odvozem materiálu (poškozený/rozlitý vzorek) je v kompetenci OLMI. Záznam o řešení závady je uložen na OLMI a na vyžádání je k dispozici manažerce kvality ONT. Tato služba je k dispozici jak pracovištím ONT (mimo transfúzní a hematologické oddělení), tak externím žadatelům (lůžková zařízení, ambulance, obvodní lékaři aj.).