Skiaskopie

Kontakty

Objednávky+420 499 866 318

Ordinační a provozní doba

Den Čas
Všední dny dle objednání
Pracoviště zajišťuje nepřetržitou pohotovost – úrazy, akutní stavy.

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. NP, vpravo od výtahu

Popis pracoviště

Popis metody Skiaskopie je diagnostická a intervenční radiologická metoda, která používá dynamického zobrazení RTG obrazu (zachycení obrazu v reálném čase). K zobrazení vyšetřované části těla využívá využívá ionizační záření.

Umístění

Skiagrafické pracoviště ONT je umístěno v II.NP pavilonu A2 v areálu nemocnice.

Pracoviště je vybaveno digitalizovaným přístrojem Siemens Axiom Luminos.

Skiaskopie jako vyšetřovací metoda poskytuje služby pro hospitalizované i ambulantní pacienty.

Prováděná vyšetření

RTG vyšetření trávícího traktu: RTG jícnu, RTG žaludku, RTG pasáž střev, irigografie. Vyšetření močových cest: uretrocystografie, Fistulografie: nástřik ústí píštěle či drénu kontrastní látkou.

Skiaskopie bránice: diagnostika parézy bránice. Skiaskopie plic: odlišení uzlu v plicním parenchymu od extraparenchymových lézí či sumací. Cholangiografie: peroperační, T-drénem. Zavedení elektrod do pravé komory srdeční.

Vyšetření provádí lékař radiolog při spolupráci s radiologickým asistentem na základě požadavku indikujícího lékaře.Vyšetření se vždy provádí podle MÍSTNÍCH RADIOLOGICKÝCH STANDARDŮ a při dodržení všech legislativních požadavků v oblasti poskytování zdravotních služeb a podmínek radiační ochrany při nakládání se se zdroji ionizačního záření (ZIZ).

Nežádoucí účinky

Z dlouhodobého hlediska rentgenové záření nepůsobí příznivě a proto je nutné toto vyšetření podstupovat uvážlivě pouze v nutných případech. To platí zejména u dětí a lidí v produktivním věku. Pacient vyjadřuje svůj souhlas s vyšetřením tím, že se dostaví na na RTG odd., předá obsluze požadavek k RTG vyšetření a nevyjádří nesouhlas ani po informaci o průběhu vyšetření.

Popis vyšetření

Výsledek vyšetření v podobě popisu lékařem RDG oddělení je případě neakutních vyšetření k dispozici následující pracovní den během dopoledne, v případě nebezpečí z prodlení (indikujícím lékařem vyšetření požadováno STATIM), je popis vyšetření zhotoven v nejbližší možné době (obvykle do 30 minut). Výsledky vyšetření pro lékaře mimo ONT jsou zasílány poštou na pracoviště indikujícího lékaře.

Objednání na vyšetření

Osobně: Radiodiagnostické oddělení, budova A2, RTG ambulance, č. dveří 155, telefonicky: 499 866 318 – RTG ambulance.

Příprava na vyšetření

Viz dokumentace ke stažení.

Průběh vyšetření

Podle druhu vyšetření se provádí ve stoje nebo vleže. Pacient má obnaženou vyšetřovanou část těla. Správné provedení vyšetření vyžaduje spolupráci ze strany pacienta. Při vyšetření s baryovou kontrastní látkou je pacient vyzván k jejímu vypití, popř. je tato aplikována rourkou.

Žádanka

Vyšetření bude provedeno pouze po předložení řádně vyplněné žádanky, kterou předložíte přímo na skiaskopickém pracovišti.
Žádanku vystavuje indikující lékař, provedení vyšetření schvaluje lékař radiolog
Řádně vyplněný požadavek k RDG vyšetření musí obsahovat všechny náležitosti: ∙ identifikace pacienta – jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna ∙ klinická diagnóza a číselná diagnóza (číselná dg. musí odpovídat požadavku na vyšetření podle
Mezinárodního statistického klasifikačního seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů) ∙ specifikace požadovaného vyšetření ∙ cíl a očekávaný přínos (odůvodnění) požadavku lékařského ozáření – klinická otázka ∙ u žen ve fertilním věku vyloučení těhotenství ∙ údaje o možnosti využití předchozích RTG vyšetření (možno využít předchozí RTG vyš. ANO/NE) ∙ údaje o výšce a váze pacienta ∙ podpis a razítko indikujícího lékaře