Etika

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

Účel

Účelem tohoto kodexu je stanovení norem chování zaměstnanců nemocnice a informování veřejnosti o chování a etických postupech, jenž jsou oprávněni od zaměstnanců očekávat. Kodex bezprostředně navazuje na Politiku kvality.

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance, včetně pracovníků v jiném než hlavním pracovním poměru.

1. Obecné zásady

Hlavním zájmem každého zaměstnance je pacient a kvalita a bezpečí jemu poskytovaných služeb.

Zaměstnanci jednají profesionálně, zodpovědně, zachovávají úctu k životu, respektují lidská práva a důstojnost bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení.

Zaměstnanec vykonává svoji práci ve shodě s Ústavou České republiky, národní legislativou a vnitřními předpisy organizace. Vždy respektuje práva pacientů.

Zaměstnanec pracuje na vysoké odborné úrovni, kterou si studiem průběžně prohlubuje. Zdravotničtí pracovníci jednají vždy lege artis

Základními hodnotami zaměstnance k vybudování a udržení důvěry veřejnosti jsou kvalita a efektivnost práce, nestrannost a rovný přístup, neúplatnost a poctivost.

Ke svému okolí zaměstnanec přistupuje v rámci zásad slušného chování, s porozuměním a ochotou, v⁠ souladu s všeobecnými podmínkami etické komunikace a bez jakýchkoli předsudků.

Zaměstnanec činí rozhodnutí na základě objektivních faktů, přihlíží pouze k právně relevantním skutečnostem, jedná bez zbytečných průtahů.

Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl veřejnost ani ostatní zaměstnance nemocnice.

Zaměstnanec veškerý majetek, ať už jde o hmotné, duševní či elektronické vlastnictví, používá zodpovědně, v rámci svých pracovních kompetencí a vždy dbá o oprávněný účel užití.

V případě zjištění ztráty nebo újmy na majetku organizace musí tuto skutečnost oznámit nadřízenému zaměstnanci.

Zaměstnanec si je vědom faktu, že jeho chování na pracovišti i mimo něj reprezentuje nemocnici, proto postupuje v souladu se zákony, nepsanými pravidly společenské etikety a občanské slušnosti.

Vedoucí zaměstnanci uplatňují zásadu rovných příležitostí pro všechny zaměstnance.

2. Střet zájmů

Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo která by mohla tento výkon omezit.

Externímu zaměstnanci je zakázáno vyvíjet jakékoli aktivity, které přímo nebo nepřímo znamenají propagaci nebo reklamu jeho osoby či soukromé praxe a které jsou ve svých důsledcích cíleně zaměřeny na rozšíření klientely. Tyto aktivity nelze iniciovat ani prostřednictvím druhých osob.

3. Organizační kultura

Zaměstnanec si je vědom, že organizační kultura na pracovišti, jako soubor hodnot a neformálních norem sdílených pracovníky, má zásadní vliv na spokojenost pacientů a personálu.

Při pracovním kontaktu mezi zaměstnanci organizace je zájmem organizace vytvářet vztahy vzájemné důvěry, respektu, zodpovědnosti a spolehlivosti, společensky korektního jednání.

Pro zlepšení organizační kultury a komunikace mezi zaměstnanci je využívána nástěnka v rámci zavedeného nemocničního informačního systému. Zaměstnanec do ní vkládá své příspěvky za podmínek dodržení základních etických pravidel, zmíněných v tomto kodexu.

4. Dary a jiné nabídky, oznámení nepřípustné činnosti

Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jeho rozhodování, narušit profesionální přístup, anebo které by bylo možné považovat za odměnu za práci, která je jeho pracovní náplní.

Povinností zaměstnance je vždy odmítnout dary vyšší hodnoty a veškeré finanční prostředky v jakékoliv výši a měně.

Zaměstnanec se nesmí v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti dostat do postavení, které ho zavazuje oplatit prokázanou laskavost anebo se dostat do nepatřičného vlivu jiných osob.

Dary, které jsou považovány za součást společenského bontonu (květiny, suvenýry, drobné předměty apod.) a jsou poskytovány v rámci pracovního jednání, nejsou vnímány jako úplatek. Pokud má zaměstnanec pochybnosti o daru, konzultuje tuto věc s nadřízeným.

Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

Pokud je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo je nabádán ke zneužití svého postavení, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost nadřízenému.

5. Zneužití postavení zaměstnance

Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení ani informace získané při výkonu práce pro svůj soukromý zájem. Nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s⁠ jeho postavením, pokud to zákon neumožňuje.

S informacemi získanými při výkonu své práce zaměstnanec nakládá se vší důvěrností a věnuje jim potřebnou ochranu dle platné právní úpravy. Přihlíží však přitom k právu veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném příslušnými zákony.

Vztah zdravotníka a pacienta se odehrává vždy v úrovni rovnocenného postavení, zdravotník se musí vyvarovat nadřazených postojů a vždy respektovat osobnost pacienta jako sobě rovného.

Zdravotnický pracovník nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.

6. Mlčenlivost, citlivé údaje

Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích a skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu pracovní činnosti, jež by mohly poškodit jak pacienta, tak zaměstnavatele.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, související s podezřením na korupční jednání, či v případě zproštění povinnosti mlčení v souladu s právními předpisy.

Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost i po skončení pracovního poměru.

S citlivými údaji zaměstnanec nakládá v souladu s platnou legislativou, řídí se vnitřním předpisem týkajícím se ochrany informačních systémů.

Veškerou dokumentaci zaměstnanec vede pečlivě, pravdivě a chrání ji před zneužitím a znehodnocením.

Zaměstnanec oprávněný k přístupu do zdravotní dokumentace je povinen seznámit se s dokumentací pouze u pacientů, které ošetřuje, a to v rozsahu nezbytně nutném pro tento účel.

Nikdy nenahlíží do dokumentace pacientů, kterým neposkytuje péči.

Zaměstnanec je povinen zabránit zneužití zdravotní dokumentace jinou osobou.

7. Vzájemný respekt

Se svými spolupracovníky jedná zaměstnanec vždy s respektem, důstojně, čestně a zdvořile, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a respektuje jejich individualitu.

Zaměstnanec je povinen vyvarovat se diskriminace, obtěžování a projevů chování vykazujícím rysy fyzického nebo psychického násilí.

8. Prostředí

Zaměstnanec dodržuje všechna bezpečnostní pravidla, dbá o bezpečné a čisté prostředí pro sebe i své okolí.

Dbá na to, aby byl upraven a oblečen způsobem, který je adekvátní k jím vykonávané profesi a odpovídá požadavkům organizace.