Výběrové řízení na rezidenční místo

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov vyhlašuje dle dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR na rezidenční místa pro rok 2021 v Programu č. 2 (celé specializační vzdělávání) výběrové řízení na rezidenční místo lékaře v níže uvedených oborech specializačního vzdělávání a počtech:

Pediatrie – 2 místa
Radiologie a zobrazovací metody – 1 místo

PřílohaVelikost
Soubor Přihláška22.17 KB
Soubor Osobní dotazník34.31 KB

Termín pro podání přihlášky: od 19. 7. 2021 do 27. 8. 2021

Termín výběrového řízení: Výběrové řízení na uvedená rezidenční místa proběhne v měsíci srpnu až září 2021. Přihlášení uchazeči obdrží pozvánky s přesným termínem osobního pohovoru v rámci výběrového řízení.

Kvalifikační předpoklady přihlášených do výběrového řízení:
Absolvent/ka magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství nebo lékař/ka ve specializační přípravě v uvedeném oboru specializačního vzdělávání, který/která byl/a zařazen/a do příslušného oboru po 1. 7. 2017.

Doklady potřebné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení (ke stažení na webových stránkách ON Trutnov a.s. a Ministerstva zdravotnictví ČR, případně k vyzvednutí v kanceláři oddělení vzdělávání ON Trutnov a.s.),
 • vyplněný osobní dotazník (ke stažení na webových stránkách ON Trutnov a.s. a Ministerstva zdravotnictví ČR, případně k vyzvednutí v kanceláři oddělení vzdělávání ON Trutnov a.s.),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců ON Trutnov a.s.,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců) – netýká se zaměstnanců ON Trutnov a.s.,
 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,
 • neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • přehled odborné praxe (je součástí osobního dotazníku).

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení,
 • vzdělání a kvalifikace,
 • odborné znalosti a dovednosti,
 • jazykové znalosti,
 • osobnostní předpoklady.

Způsob hodnocení uchazečů: Komise jmenovaná ON Trutnov a.s. provede hodnocení přihlášek podle výše uvedených hodnotících kritérií, provede osobní pohovory s uchazeči a na základě výsledků hodnocení stanoví pořadí uchazečů podle úspěšnosti a rozhodne o přidělení místa rezidenta. V případě získání rezidenčního místa v ON Trutnov a.s. se vybraný rezident stane zaměstnancem Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Potřebné informace podá Ing. Veronika Svobodová, oddělení vzdělávání, kancelář č. 133, přízemní podlaží gynekologicko-porodnického pavilonu, tel. 499 866 339, 722 183 645, e-mail svobodova.veronika@nemtru.cz.

Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte poštou na adresu Oblastní nemocnice Trutnov a.s., oddělení vzdělávání, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, nebo přineste osobně do kanceláře oddělení vzdělávání ON Trutnov a.s. (kancelář č. 133, přízemní podlaží gynekologicko-porodnického pavilonu) nejpozději do 27. 8. 2021, a to v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00 hodin.

https://www.mzcr.cz/…ro-rok-2021/