Časté dotazy

Potřebuji k vyšetření doporučení praktického lékaře?

Zákon o zdravotních službách neukládá žádnou povinnost mít k vyšetření ambulantním specialistou doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře. Nicméně důrazně doporučujeme, aby měl pacient přehled o svých nemocech i lécích, které pravidelně užívá, a přinesl s sebou výsledky souvisejících vyšetření, která v nedávné době podstoupil. Dále doporučujeme pečlivě zvážit, zda je vyšetření ambulantním specialistou skutečně nutné, protože základní vyšetření včetně RTG plic může zajistit i praktický lékař.

Mám nárok na lázeňskou léčbu?

U většiny plicních nemocí je lázeňská léčba vhodná a prospěšná. Návrh na lázeňskou péči vyplní praktický lékař na základě našeho doporučení a odešle jej ke schválení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny. V rámci příspěvkové péče hradí pojišťovna pouze léčebné procedury, zatímco pacient si hradí ubytování a stravu. V rámci komplexní péče hradí pojišťovna veškeré náklady, ale za předpokladu splnění přísnějších indikačních kritérií. Délka lázeňských pobytů se pohybuje mezi 21 – 28 dny a většinou je lze prodloužit i každoročně opakovat. Plicní nemoci se léčí v Janských Lázních, Jeseníku, Karlově Studánce, Kynžvartu, Lipové, Luhačovicích a Mariánských Lázních.

Mám nárok na léčbu kyslíkem?

Dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT) je určena pacientům, u nichž v důsledku pokročilého plicního onemocnění i při nejlepší dostupné léčbě nedochází k dostatečnému okysličení krve. Tento stav, označovaný jako dechová nedostatečnost (respirační insuficience), se zásadně liší od dušnosti, tedy pocitu nedostatku dechu, který vždy nemusí být provázen sníženým okysličením krve a může mít i řadu mimoplicních příčin (kardiovaskulární onemocnění, anémie, obezita apod.). Dechová nedostatečnost se ověřuje odběrem vzorku tepenné krve, nejčastěji ze zápěstí. V případě dušnosti bez dechové nedostatečnosti nemá DDOT žádný význam.

Na našem pracovišti můžeme předepsat pouze nepřenosný koncentrátor kyslíku, který je vhodný pouze pro imobilní pacienty, kteří nejsou schopni bez pomoci druhé osoby opustit domácí prostředí. Jeho nevýhodou je vysoká spotřeba elektrické energie (příkon cca 300 W). Pacienti se zachovalou pohyblivostí (schopní ujít za 6 minut alespoň 130 metrů) mají nárok na přenosný koncentrátor kyslíku nebo tekutý kyslík. Takové pacienty odesíláme ke krátkodobé hospitalizaci na Plicní kliniku FNHK, kde jim může být odpovídající zařízení předepsáno.

Vzhledem k tomu, že DDOT představuje poměrně nákladnou léčbu, podléhá její úhrada z veřejného zdravotního pojištění schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny podle přesně stanovených indikačních kritérií, mezi která patří i úplné zanechání kouření. V tomto případě nejde o regulační nebo diskriminační opatření, ale o přímé bezpečnostní riziko výbuchu či požáru při manipulaci s otevřeným ohněm v blízkosti zdroje kyslíku (pozor také na svíčky, kamna, krby apod.). Nesplňuje-li pacient indikační kritéria DDOT nebo je-li pacientovi úhrada DDOT z jakéhokoli důvodu zamítnuta, může si samozřejmě léčbu platit z vlastních prostředků (pronájem koncentrátoru kyslíku cca 30 Kč/den, zakoupení koncentrátoru kyslíku cca 30.000 Kč).

Mám nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením?

Je-li postižení plic spojeno s omezením pohyblivosti a celkové výkonnosti, lze zažádat o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP). Tato žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce podle trvalého bydliště žadatele. Posouzení zdravotního stavu žadatele provádí lékař posudkové služby Okresní správy sociálního zabezpečení, který si od praktického lékaře vyžádá potřebné podklady (lékařské zprávy). Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P mají nárok na vydání parkovacího průkazu. Tato žádost se podává na sociálním odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Proč je důležité očkování proti pneumokokovým nákazám?

Streptococcus pneumoniae, zkráceně pneumokok, patří k častým původcům zápalu plic, zánětu mozkových blan a otravy krve. Invazivní pneumokoková onemocnění nejvíce ohrožují malé děti a starší osoby, u kterých mohou skončit smrtí nebo zanechat trvalé následky. Účinnou ochranu představuje očkování. V současné době je k dispozici očkovací látka Prevenar 13, která spočívá v podání jedné samostatné dávky bez nutnosti přeočkování (na rozdíl od dříve používané vakcíny Pneumo 23, kterou bylo potřeba každých 5 let opakovat). Očkování lze provést kdykoli, pouze při výskytu akutního horečnatého onemocnění se doporučuje je o 2 týdny odložit.

Kdy mám nárok na očkování proti pneumokokovým nákazám?

Očkování proti pneumokokovým nákazám je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění všem osobám starším 65 let, osobám s porušenou funkcí sleziny, závažnou poruchou imunity a po transplantaci krvetvorných buněk. Dále jsou očkovány osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domovech pro seniory a domovech pro osoby se zdravotním postižením, pokud trpí chronickým onemocněním srdce, plic, ledvin nebo diabetem. V ostatních případech je možné využít příspěvky na očkování v rámci preventivních programů jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Proč je důležité očkování proti chřipce?

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění dýchacích cest, které se projevuje celkovou schváceností, bolestmi hlavy, svalů a kloubů, horečkou a kašlem. K nejčastějším komplikacím patří chřipkový zápal plic nebo zhoršení průběhu přidružených chorob. Ročně onemocní chřipkou statisíce obyvatel České republiky a téměř 2.000 jich v souvislosti s chřipkou zemře, přičemž nejvíce jsou ohroženy úmrtím starší lidé. Na chřipku nepůsobí antibiotika, lze jí však účinně předcházet očkováním (očkovací látky Influvac, Vaxigrip apod.). Nejvhodnější doba k očkování je od poloviny září do poloviny prosince, ještě před vypuknutím chřipkové sezóny. Očkování je potřeba každoročně opakovat z důvodu genetických mutací viru chřipky a meziročních změn v zastoupení jednotlivých chřipkových kmenů. Při výskytu akutního horečnatého onemocnění se doporučuje očkování o 2 týdny odložit.

Kdy mám nárok na očkování proti chřipce?

Očkování proti chřipce je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění všem osobám starším 65 let, osobám s porušenou funkcí sleziny, závažnou poruchou imunity a po transplantaci krvetvorných buněk, osobám s chronickým onemocněním srdce, plic, ledvin nebo diabetem a osobám umístěným v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domovech pro seniory a domovech pro osoby se zdravotním postižením. V ostatních případech je možné využít příspěvky na očkování v rámci preventivních programů jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Mohu onemocnět chřipkou i po očkování?

Žádná vakcína nezaručuje 100% ochranu před daným onemocněním. Očkovací látka obsahuje 3 – 4 chřipkové kmeny, které každoročně stanoví Světová zdravotnická organizace (WHO) na základě odhadovaného výskytu v nadcházející chřipkové sezóně. Očkovací látka tedy nechrání před ostatními chřipkovými kmeny ani před jinými respiračními virózami. Další možnou příčinou selhání očkování je nákaza chřipkou v době, kdy ještě není vytvořena dostatečná postvakcinační imunita (její navození trvá asi 2 týdny), nebo současná imunosupresivní terapie. Také je potřeba uvědomit si, že postvakcinační reakce může být provázena příznaky do určité míry podobnými chřipce (bolesti hlavy a svalů, malátnost, horečka apod.).

Mohu se nechat očkovat proti chřipce i pneumokoku současně?

Očkování proti chřipce i pneumokokovým nákazám je možné provést při jedné návštěvě lékaře, ale každá očkovací látka musí být podána do jiného místa.

Jaký máte názor na elektronické cigarety?

Elektronické cigarety (vaporizéry) a podobná zařízení, ve kterých nedochází ke spalování tabáku, ale k pouhému zahřívání tabákové nebo tekuté náplně, jsou obecně považovány za méně škodlivé. Mlžina uvolňující se z elektronické cigarety obsahuje o 90 – 95 % méně nebezpečných látek ve srovnání s cigaretovým kouřem, přesto se v žádném případě se nejedná o bezpečné kouření. Na základě současných poznatků platí, že kdo nekouří, neměl by s klasickými ani elektronickými cigaretami vůbec začínat. Komu se však nedaří přestat kouřit nebo přestat nechce, pro toho jsou elektronické cigarety rozhodně lepší než ty klasické.